کاهش مصرف سوخت

با
مگنت شتاب افزا

 

مزایای استفاده از مگنت شتاب افزا

 

    در کنار ده ها مزیت بزرگ استفاده از مگنت شتاب افزا دو ویژگی بسیار مهم و حائز اهمیت است:

  • عملکرد سیستم به صورت مادون قرمز و بسیار دقیق است و زمان و میزان جرقه ایجاد شده در شمع ها بسیار دقیق و تنظیم شده می باشد بنابر این عملکرد موتور بهینه شده و قدرت موتور افزایش می یابد و به دنبال آن با از بین رفتن خام سوزی مصرف سوخت نیز پایین می آید. 
  • چون عملکرد سیستم بدون تماس مکانیکی می باشد ،لقی میل دلکو در تنظیم موتور بی اثر می شود.