best hosting for musiccians

مگنت شتاب افزا

 

نمایندگی های فروش سراسر کشور  

 

کاهش مصرف سوخت

با
مگنت شتاب افزا

 

مزایای استفاده از مگنت شتاب افزا

 

    در کنار ده ها مزیت بزرگ استفاده از مگنت شتاب افزا دو ویژگی بسیار مهم و حائز اهمیت است:

  • عملکرد سیستم به صورت مادون قرمز و بسیار دقیق است و زمان و میزان جرقه ایجاد شده در شمع ها بسیار دقیق و تنظیم شده می باشد بنابر این عملکرد موتور بهینه شده و قدرت موتور افزایش می یابد و به دنبال آن با از بین رفتن خام سوزی مصرف سوخت نیز پایین می آید. 
  • چون عملکرد سیستم بدون تماس مکانیکی می باشد ،لقی میل دلکو در تنظیم موتور بی اثر می شود.